PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Sophie van Kempen | visuele identiteit is gevestigd aan de
Graafsedwarsstraat 14B 6512 ES Nijmegen.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Sophie van Kempen | visuele identiteit respecteert de privacy van onze klanten en de bezoekers van de website visueleidentiteit.com en gerelateerde subdomeinen. We zorgen ervoor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Sophie van Kempen | visuele identiteit hecht grote waarde aan uw privacy en voldoet daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG.
Ook anticipeert Sophie van Kempen | visuele identiteit op de Algemene verordening gegevensbescherming, die eerder genoemde wetten per 25 mei 2018 zal vervangen.
Deze privacyverklaring verwijst naar alle genoemde wetgeving tezamen als
‘Relevante Privacy Wetgeving’.

Sophie van Kempen | visuele identiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is daardoor ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Relevante Privacy Wetgeving.

 

Contactgegevens:

Sophie van Kempen | visuele identiteit
Graafsedwarsstraat 14B
6512  ES  Nijmegen
Tel.: +31(0)6 51 226 553

KVK: 092 005 09
web: www.visueleidentiteit.com
email: info@sophievankempen.com

Sophie van Kempen / visuele identiteit is lid van de BNO
(Beroeps organisatie Nederlandse ontwerpers).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks en indirect identificeerbaar bent. Sophie van Kempen / visuele identiteit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens vanwege een uitvoering van de overeenkomst en/of wettelijke plicht om onze diensten zo goed mogelijk op uw behoeftes af te stemmen. Sophie van Kempen / visuele identiteit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren bij een opdrachtovereenkomst de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht en het bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam – onbepaalde tijd
 • Bezoekadres – onbepaalde tijd
 • Postadres – onbepaalde tijd
 • Factuuradres – onbepaalde tijd
 • E-mailadres(sen) – onbepaalde tijd
 • Bankrekeningnummer – onbepaalde tijd
 • Tenaamstelling – onbepaalde tijd
 • BTW-nummer – onbepaalde tijd
 • KVK-nummer – onbepaalde tijd

 

Persoonsgegevens

 • Voornaam – onbepaalde tijd
 • Tussenvoegsel – onbepaalde tijd
 • Achternaam – onbepaalde tijd
 • Geboortedatum – onbepaalde tijd
 • Telefoonnummer(s) – onbepaalde tijd
 • E-mailadres(sen) – onbepaalde tijd

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de dienstverlening van Sophie van Kempen | visuele identiteit. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn beschreven: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Sophie van Kempen | visuele identiteit verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sophie van Kempen | visuele identiteit analyseert uw gedrag op de website om
  daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten
  af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Sophie van Kempen | visuele identiteit volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Sophie van Kempen | visuele identiteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Als u door middel van deze website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard
  dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

 

Uw persoonsgegevens & derden

Uw persoonsgegevens worden door Sophie van Kempen | visuele identiteit nimmer aan derden verstrekt tenzij, i) deze doorgifte geschiedt aan een door Sophie van Kempen | visuele identiteit voor de in ons privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Sophie van Kempen | visuele identiteit een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens, ii) Sophie van Kempen | visuele identiteit op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, iii) Sophie van Kempen | visuele identiteit door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

 

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of op onrechtmatige manier worden verwerkt. Daarom passen wij diverse technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

 

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie

Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met Sophie van Kempen | visuele identiteit, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk of per e-mail aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door Sophie van Kempen |
visuele identiteit. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen naar het onderstaande adres:

Sophie van Kempen | visuele identiteit
Graafsedwarsstraat 14B
6512  ES  Nijmegen

web: www.visueleidentiteit.com
email: info@sophievankempen.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sophie van Kempen | visuele identiteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sophievankempen.com

 

Google Analytics

Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die door Google Analytics wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Het privacybeleid van Google verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van Google
hier inzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Google.

 

Sociale media

Op onze website en via onze mail wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media LinkedIn, Instagram en Facebook. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Sophie van Kempen | Visuele Identiteit te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn, Instagram en Facebook, aangezien zij bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen.

Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van LinkedInInstagram en Facebook lezen door op de links te klikken. Door op deze links te klikken kunt u inzicht verkrijgen in de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid voorgenoemde sociale media.

 

Nieuwsbrieven

Wij bieden regelmatig een nieuwsbrief aan. Hiermee willen wij bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot de dienstverlening van
Sophie van Kempen | visuele identiteit. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u Sophie van Kempen | visuele identiteit uw toestemming heeft gegeven en worden zonder uw expliciete toestemming nimmer aan derden verstrekt.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. U kunt het privacybeleid van MailChimp inzien via deze link. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van MailChimp.

 

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen. Ons privacybeleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 5 juni 2018.

 

Algemene voorwaarden BNO

Klik hier voor onze algemene voorwaarden BNO.